โรงเรียนบ้านทุ่งละออง

โรงเรียนบ้านทุ่งละออง
หมู่ที่ ๔ ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง ๒ คน พันธุ์ไม้ผลและผ้าห่มแก่ผู้แทนชาวบ้าน ๒ คน

                ทอดพระเนตรห้องสมุด ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนอนุบาล นิทรรศการวิชาการ อาคารประกอบเลี้ยงและโรงอาหาร การจัดการเรียนการสอน และการแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

                พร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษา ๑๕๐ คน เป็นนักเรียน ๖๖ คน และประชาชน ๘๑ คน ในจำนวนนี้ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน ๓ คน ซึ่งป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว เส้นเลือดที่หัวใจมีปัญหา และแก้วตาอ่อนทำให้มองภาพไม่ชัด ในการนี้ได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลตะกั่วป่าและโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ที่มาร่วมออกหน่วย เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

                โรงเรียนบ้านทุ่งละออง เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน ๗๒ คน เป็นชาย ๔๐ คน หญิง ๓๒ คน และครู ๕ คน โดยโรงเรียนได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิ ได้รับเงินพระราชทานสำหรับกิจกรรมอาหารกลางวันของโรงเรียน รวมทั้งอาคารพระราชทาน พร้อมทั้งครุภัณฑ์