โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง
หมู่ที่ ๖ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ครู ตชด. ๘ นาย ครูช่วยสอน ๔ คน ผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง ๒ คน และพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ๒ คน โอกาสนี้ได้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๘ ราย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียน และได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

                ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ ห้องพยาบาล กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ โรงอาหาร-ห้องครัว ชั้นเรียนเด็กเล็ก โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน บ่อหมักน้ำปลา ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โครงการปลูกต้นรักประสักดอกแดง กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และห้องสมุด

                พร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษา ๑๑๖ คน เป็นนักเรียน ๔๒ คน และประชาชน ๗๔ คน ในจำนวนนี้ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน ๔ คน ซึ่งป่วยเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษา ได้แก่ โรคไต โรคตับ โรคหัวใจ เป็นต้น และพระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้าและโรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี ที่มาร่วมออกหน่วย เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

                โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน ๘๕ คน เป็นชาย ๕๑ คน หญิง ๓๔ คน ครู ตชด. ๘ นาย ผู้ดูแลเด็ก ๒ คน และครูอัตราจ้าง ๒ คน มีนักเรียนที่โปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน ๒๗ คน ปัจจุบันศึกษาอยู่ จำนวน ๑๑ คน สำเร็จการศึกษา และประกอบอาชีพ จำนวน ๑๖ คน