โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
๕๔/๒ หมู่ที่ ๑๐ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง ๒ คน

                ทอดพระเนตรห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร-ห้องครัว ห้องจักรยานนักเรียน แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนบริเวณเกาะแสม ศาลาปูทะเล หมู่บ้านพอเพียง ศาลาไข่เค็มชายคลอง ทางเดินศึกษาป่าชายเลน บ่อเลี้ยงปูแสม บ่อเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด เรือนภูมิปัญญา กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบางขุนเทียน ห้องเกษตร และศูนย์วิทยาการปฐมวัย

                โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๔๗๐ คน เป็นชาย ๒๓๗ คน หญิง ๒๓๓ คน และครู ๒๔ คน มีหมู่บ้านในเขตบริการการศึกษา จำนวน ๘ หมู่บ้าน โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานครในการให้สวัสดิการแก่นักเรียน ได้แก่ หนังสือเรียน เครื่องเขียน ชุดนักเรียน อาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สำหรับปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนที่สำเร็จการชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สามารถศึกษาต่อได้ทั้งหมด

                สำหรับกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ได้แก่
                    ๑. โครงการอาหารกลางวัน โดยโรงเรียนได้รับงบประมาณการจัดอาหารกลางวันจากกรุงเทพมหานคร
                    ๒. โครงการเกษตรในโรงเรียน ผักดี ไม่มีสารพิษ ธุรกิจการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ กิจกรรมเกษตรน้ำเค็มโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน การเขียนบันทึกตามพระจริยวัตร การออมทรัพย์ และกิจกรรมคลองพิทฯ ร่วมประชา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
                    ๓. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ได้แก่ กิจกรรม Sport day กีฬาสี การส่งเสริมการเล่นฟุตบอล และการเฝ้าระวังทางโภชนาการ