การพระราชทานพันธุ์ไม้ผล

             
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของให้แก่ครูตำรวจตระเวนชายแดน ผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ครัวเรือนละ ๑ ต้น เพื่อนำไปปลูก เป็นการเพิ่มปริมาณอาหารและต้นไม้ในชุมชน โดยทรงเน้นการปลูกไม้ผล เนื่องจากสามารถเก็บผลผลิตมาบริโภคและจำหน่ายได้