กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

             
 มีพระราชกระแสให้ดำเนินการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อปลูกฝังหลักการสหกรณ์แก่เด็กและเยาวชน โดยเริ่มจากโรงเรียนซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในกลุ่มของเด็กนักเรียน ตลอดจนครูและประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การรวมกลุ่มกันในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และเป็นการฝึกประชาธิปไตย