โครงการฝึกอาชีพ

             
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๑ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อฝึกอาชีพให้กับศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่อาจศึกษาในระดับสูงต่อไปได้ และให้เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นนั้นๆ