กองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

             พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลที่มาร่วมออกหน่วย เพื่อตั้งกองทุนและสมทบกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๖ ถึงปัจจุบันพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลที่ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทานทั่วประเทศแล้ว จำนวน ๓๙๒ แห่ง และกองทุนฯ มีเงินรวมทั้งหมด ๓๙ ล้านบาท