หน่วยแพทย์พระราชทาน

              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นห่วงผู้ป่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล ในเบื้องต้นได้พระราชทานค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ผู้ป่วยเหล่านี้ และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำฐานข้อมูลของคนไข้ แล้วจัดระบบการรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง