กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง

               
เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสให้ส่งเสริมกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเพิ่มอาหารโปรตีน และเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน ทำให้สามารถผลิตอาหารโปรตีนได้เพียงพอต่อการบริโภค เพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียน โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ในแต่ละโรงเรียน เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนถึงการบริหารจัดการ จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของการเลี้ยงสัตว์ และส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม หาวัตถุดิบในท้องถิ่นแทนอาหารสำเร็จรูป เพื่อเป็นการลดต้นทุน โดยผลผลิตที่ได้จะจำหน่ายเข้าโครงการอาหารกลางวันผ่านระบบสหกรณ์ ที่เหลือจึงจำหน่ายให้บุคคลภายนอก และนำเงินที่ได้จัดตั้งเป็นกองทุนทำการเลี้ตว์ไก่รุ่นต่อไป ขณะนี้โรงเรียนได้ดำเนินการมาแล้ว ๖ รุ่น มีเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๑๗๗,๒๒๒ บาท