โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง

              
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ครู ตชด. ๗ นาย ครูอาสาสมัคร ๑ คน ผู้ดูแลเด็ก ๒ คน ผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง ๒ คน และพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ๒ คน จากนั้นเสด็จเข้าอาคารเรียน เพื่อลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท

                ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรห้องสาธิตการเรียนการสอน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล ห้องเด็กปฐมวัย ร้านตัดผมบุญธรรม-บุญพริ้งบาร์เบอร์ โครงการฝึกอาชีพ โรงอาหาร-ห้องครัว ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และศูนย์พัฒนาทักษะการคิด พร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษา ๑๕๑ คน เป็นนักเรียน ๘๔ คน ประชาชน ๖๗ คน เข้ารับบริการทันตกรรม จำนวน ๖ คน ในจำนวนนี้ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน ๓ คน ในการนี้ได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลที่มาร่วมออกหน่วย จำนวน ๒ โรง เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

                โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน ๘๔ คน เป็นชาย ๔๐ คน หญิง ๔๔ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๗ นาย และผู้ดูแลเด็ก ๓ คน มีนักเรียนที่โปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน ๑๘ คน ปัจจุบันศึกษาอยู่ จำนวน ๑๑ คน และสำเร็จการศึกษา ประกอบอาชีพ จำนวน ๗ คน

                สำหรับภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ อยู่ในระดับปกติ ภาวะคอพอกในเด็กนักเรียน อยู่ในระดับปกติ และผลการตรวจพยาธิในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ไม่พบนักเรียนที่เป็นพยาธิ

                ส่วนผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ของโรงเรียน เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ลดเลิกการใช้สารเคมีในการเกษตร ปลูกป่าชุมชน ในพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน ๑๐ ไร่ ปลูกหญ้าแฝกสาธิตและขยายพันธุ์ รวมทั้งรวบรวมพันธุ์พืชมาปลูกในสวนพฤกษศาสตร์

                 ในการนี้มีพระราชกระแส ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง พอสรุปได้ดังนี้

                    - ให้ส่งเสริมเรื่องการขยายพันธุ์พืช เช่น การตัด การตอน
                    - คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน หากมีการต่อระบบอินเตอร์เน็ต ก็ควรให้ครูรู้จักค้นคว้าหาความรู้ และฝึกพิมพ์ดีด เพื่อจะได้สามารถนำไปเลี้ยงชีพได้
 

>> กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน