โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

           
เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียน แล้วนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวัน โดยได้พระราชทานเงิน สิ่งของ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุอุปกรณ์การประกอบอาหารแก่โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีพระราชดำริให้ปลูกพืชผักท้องถิ่นในโรงเรียน เช่น ผักหวานบ้าน ตำลึง ชะอม แค มะรุม ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกง่าย ไม่ต้องดูแลรักษา เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารในท้องถิ่น

              การดำเนินโครงการนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันแล้ว นักเรียนยังได้รับความรู้ในด้านโภชนาการและการเกษตรแผนใหม่ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

            ในปีที่ผ่านมาโรงเรียนสามารถผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้นักเรียนได้บริโภคตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตที่ผลิตขึ้นเองภายในโรงเรียนซึ่งมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมดที่ต้องใช้ในการประกอบอาหาร ทั้งนี้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กนักเรียน