โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    เสด็จฯ ถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด   เวลา ๑๕.๐๐ น.   การนี้พระราชทานสิ่งของแก่ครู ตชด. ๘ นาย  ผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง ๒ คน และพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ๒ คน จากนั้นเสด็จเข้าอาคารเรียนเพื่อลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก และพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริฯ จำนวน ๗ ราย จากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าทูลละอองพระบาท

                ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตร การสาธิตการเรียนการสอน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ร้านตัดผมคำสะอาดบาร์เบอร์ โครงการฝึกอาชีพ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องเรียนเด็กเล็ก ศาลาน้ำดื่มไอโอดีน และโรงอาหาร – ห้องครัว พร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน โดยทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน ๓ คน