โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    เสด็จฯ ถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ   เวลา ๑๐.๔๐ น.     การนี้พระราชทานสิ่งของแก่ครู ตชด. ๑๐ นาย    ผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง ๒ คน และพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ๒ คน และพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริฯ จำนวน ๗ ราย ในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าทูลละอองพระบาท

                ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตร  ห้องหลักสูตรสมเด็จย่า  การสาธิตการเรียนการสอน   ศาลาน้ำดื่มไอโอดีน   โรงอาหาร – ห้องครัว    โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน   ปศุสัตว์
บ่อเลี้ยงปลา แปลงเกษตร การนี้ทรงพระดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฆ้อง พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนผู้ดูแลเด็ก และผู้แทนเด็กเล็กชาย - หญิง ๒ คน รวมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์  พร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน โดยทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน ๖ คน