โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยผึ้ง

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ถึง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยผึ้ง เวลา ๑๐.๒๐ น. การนี้พระราชทานสิ่งของแก่ครู ตชด. ๗ นาย ผู้ดูแลเด็ก ๒ คน ผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง ๒ คน และพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ๒ คน จากนั้นเสด็จเข้าอาคารเรียน เพื่อลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก และพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริฯ จำนวน ๙ ราย ในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าทูลละอองพระบาท

                จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล โครงการฝึกอาชีพ ห้องสมุด โรงอาหาร – ห้องครัว โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ห้องเรียนศิลปะดนตรีไทย และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน โดยทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ด้วย