โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ

                
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ถึงโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ เวลา ๑๓.๑๕ น. การนี้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนนักเรียนชาย – หญิง ๒ คน การนี้ได้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน จำนวน ๑๐๐ ราย

                ทรงพระดำเนินไปยังศาลา ๙ เหลี่ยม เพื่อทอดพระเนตรพื้นฐานศิลปะการวาดรูปอย่างง่าย และทรงวาดรูปด้วยสีน้ำ จากนั้นทรงพระดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ชาวนา ทรงเกี่ยวข้าว และทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์ จากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการจัดสวนอย่างง่าย ศาลา Internet เรื่องพันธุ์พืชและสวนสมุนไพร ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิล จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว

                นอกจากนี้ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงดอกหน้าวัวและเฟริ์น การวาดรูปด้วยสีใบไม้ แปลงผักของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฐานการเรียนรู้คู่บ้านเกิด กิจกรรมทางวิชาการ แปลงเกษตร จากนั้นเสด็จเข้าภายในศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก และทอดพระเนตรความก้าวหน้าของศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พร้อมทั้งคณะกรรมการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ จำนวน ๑๒๓ คน เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลลาเนื่องในโอกาสจบการศึกษาขั้นสูงสุดของโรงเรียน ในการนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่คณะกรรมการและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ ด้วย