ข่าวพระราชกรณียกิจ

๑๐ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
ในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่

 

 

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่ โดยทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียน และศูนย์การเรียน รวมจำนวน ๑๐ แห่ง ดังนี้

จังหวัดตาก
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี หมู่ที่ ๓ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “ แม่ฟ้าหลวง ” บ้านแม่ละมุ้งคี หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหม่องกั๊วะ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง
- โรงเรียนบ้านแม่อมกิ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง
- โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง หมู่ที่ ๒ บ้านแม่สอง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “ แม่ฟ้าหลวง ” บ้านพะบอเรเคาะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง
- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่หละคี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด
- โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวง ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด

จังหวัดเชียงใหม่
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “ แม่ฟ้าหลวง ” บ้านห้วยตองหลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย 


 

        พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนแก่ครูและผู้แทนนักเรียน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ อาทิ การสาธิตการเรียนการสอน ห้องเรียนอนุบาล ห้องเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงอาหาร ห้องครัว แปลงผักสวนครัว กิจกรรมสหกรณ์การเกษตร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพ นิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลงานนักเรียน นอกจากนี้ยังทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ และหน่วยแพทย์พระราชทาน โดยทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ด้วย
 >>> กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่     คลิกที่นี่