โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำหรับเจ้าแขวงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓หลักการและเหตุผล
        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี และพระราชทานความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้ประชาชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสุขภาพดีและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาทิเช่น โครงการส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนวัฒนธรรม แขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อช่วยพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กกำพร้าในโรงเรียนให้ดีขึ้น โดยใช้รูปแบบของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ทรงดำเนินการอยู่ในโรงเรียนในประเทศไทย นอกจากนี้ในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลตามแขวงต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล และในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแขวงทุกแขวง ทั้งที่เป็นหลักสูตรเฉพาะทางและหลักสูตรการบริหารงานโรงพยาบาล การติดตามประเมินผลการฝึกอบรม และการจัดทำจดหมายข่าว เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
        จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบทและห่างไกลมาเป็นเวลานาน ทรงตระหนักว่าผู้นำที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นบุคคลสำคัญยิ่งที่จะผลักดันให้งานพัฒนาต่างๆ ประสบความสำเร็จและยั่งยืน ในขณะเดียวกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เจ้าแขวงจัดว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดและมีประสบการณ์สูงในการพัฒนาแต่ละภูมิภาค ดังนั้นหากผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศ ได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน จะช่วยทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
        ด้วยเหตุผลดังกล่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวัง ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเจ้าแขวงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย

วัตถุประสงค์
         . เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหารราชการ การจัดการพื้นที่ป่าและการเกษตร การอุตสาหกรรม และการศึกษา
         ๒. เพื่อให้ผู้บริหารของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
         ๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ

ผู้เข้าร่วมโครงการ
        จำนวน ๑๖ คน ประกอบด้วย
                ๑.เจ้าแขวง (๓ แขวง)  ๓ คน                                                                                              
                ๒.ผู้แทนหน่วยงานระดับแขวงๆ ละ ๔ คน   ๑๒ คน                                                      
                ๓.ผู้แทนส่วนกลาง    ๑ คน
                        รวมทั้งสิ้น  ๑๖ คน                                                                                              

                                                                         

ระยะเวลา
        จำนวน ๘ วัน ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๖ มกราคม ๒๕๔๘

หัวข้อที่สำคัญและสถานที่ศึกษาดูงาน
        โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับเจ้าแขวงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓ นี้ ประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ ได้แก่
                ▪
การบริหารราชการ
                 ▪ การจัดการพื้นที่ป่าไม้และการเกษตร
                 ▪ การอุตสาหกรรม
                 ▪ การศึกษา
สำหรับสถานที่ศึกษาดูงาน ได้แก่
                 ▪ สำนักงานจังหวัดเชียงราย
                 ▪ โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย
                 ▪ โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
                 ▪ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่
                 ▪ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม
                 ▪ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม
                 ▪ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) จังหวัดนครปฐม
                 ▪ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
                 ▪ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งวิมานเมฆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
        สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการโครงการนี้
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำหรับเจ้าแขวงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓แขวงหลวงพระบาง (Luangprabang Province)
๑. Mr. Bounheuang Douangphachanh
        ท่านบุนเรือง ดวงพะจัน    เจ้าแขวงหลวงพระบาง

๒. Mr. Onechan Souvannalith
        ท่านอ่อนจัน สุวันนะลิด    หัวหน้าแผนกศึกษาแขวง

๓. Mr. Somphong Pradichit
        ท่านสมพง ปะดิจิด    หัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวง

๔. Mr. Bounvien Latisavath
        ท่านบุนเวียน ลาติสะหวัน    รองหัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนแขวง

๕. Mr. Seum
        ท่านเสิม    เกษตรกรตัวอย่างเมืองน้ำบาก

แขวงพงสาลี (Phongsaly Province)
๑. Mr. Khamsane Souvong
        ท่านคำสาน สุวง    เจ้าแขวงพงสาลี

๒. Mr. Duang Manichane
        ท่านดวง มะนีจัน    หัวหน้าแผนกศึกษาแขวง

๓. Mr. Bualeuy Inthava
        ท่านบัวเลย อินทะวา    หัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวง

๔. Mr. Khamphoy Vannasane
        ท่านคำผอย วันนะสาน    รองหัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนแขวง

๕. Mr. Silang
        ท่านสีลัง นายบ้าน บ้านมงจาว

แขวงจำปาสัก (Champasak Province)
๑. Mr. Thongvang Sihachak
        ท่านทองหวัง สีหาจัก    เจ้าแขวงจำปาสัก

๒. Mr. Nalongsak Sattakoun
        ท่านนะลงสัก ซาตากูน    หัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนแขวง

๓. Mr. Vilakone Volasane
        ท่านวีละกอน วอละสาน    หัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขว

๔. Mr.Paseuth Keokounmeuang
        ท่านปะเสิด แก้วคุนเมือง    หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมแขวง

๕. Mr.Sinpaseuth Phanthanalay
        ท่านสินปะเสิด พันทะนาไล    เกษตรกรตัวอย่าง

ผู้แทนจากส่วนกลาง
๑. Mr. Nilahath Sayarath
        ท่านนีละหัด ไซยะลาด   รองหัวหน้ากรมเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา  กระทรวงการต่างประเทศ