กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร (กพด.)


       ผู้มีจิตศรัทธาสมทบ กองทุน กพด. สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมิน
เป็นเงินบริจาคการกุศลสาธารณะได้ โดย
ร่วมสมทบทุนได้ ดังนี้ รายละเอียด >>>

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานโครงการตามพระราชดำริได้ต่อไป

    


    สื่อการเรียนการสอน
  โครงการพัฒนาการศึกษาครูในโรงเรียน
  ตามพระราชดำร

 หนังสือA Collaborative Project on Children and Youth Development between
the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand under the Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

  

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

        
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปในชนบทห่างไกลและทุรกันดารทั่วประเทศ มาตั้งแต่ยังเยาว์พระชันษา ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้ทรงทราบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความยากจน ความขาดแคลนอาหารและปัจจัยต่างๆ การขาดบริการสาธารณสุขและการศึกษา จึงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารเหล่านี้

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาในปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ โดยทรงทดลองทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๓ โรง เพื่อพัฒนาภาวะโภชนาการ และสุขภาพของเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หลังจากนั้นได้ทรงขยายงานพัฒนาในด้านอื่นๆ อีก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งขยายพื้นที่การดำเนินงานมากขึ้นด้วย โดยโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับผิดชอบงานโครงการตามพระราชดำริต่างๆ

        การดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริในถิ่นทุรกันดาร ทรงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยมององค์ประกอบของคุณภาพชีวิตเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาจะยึดหลักการอนุรักษ์วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ทำโครงงานการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นในสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

        นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ คือ พัฒนาหลายๆ ด้าน ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ ทั้งด้านเกษตร โภชนาการ สุขภาพอนามัย การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่เฉพาะตามจังหวัดต่างๆ ทั่วทั้ง ๔ ภาคของประเทศ รวมถึงการพระราชทานความร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชีย ให้มีสุขภาพดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย 
 
วันที่ ๒๓ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล
รายละเอียด>>>

 
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
รายละเอียด>>>

 
 
วันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดน่าน
รายละเอียด>>>
ข่าวพระราชกรณียกิจย้อนหลัง>>
  วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ประชุมหารือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด>>>


  วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามพระราชดำริ
รายละเอียด>>>


 
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ สสท. ประชุมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ึศึกษาในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล
รายละเอียด>>>
 

ข่าวกิจกรรมโครงการย้อนหลัง>>สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียน หน่วยงาน และประชาชนทุกท่าน ร่วมใจกันปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสจะทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สสท. ขอเชิญทุกท่านร่วมใจกันปลูกป่า ในโครงการโรงเรียนสีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสจะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โรงเรียน หน่วยงาน องค์กร และชุมชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถ Download ใบสมัคร และกรอกแบบฟอร์มส่งมาที่
e-mail : GreenschoolP@hotmail.com


Download : ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (Word)
                   ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯPDF file
                   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม PDF file
 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนสีเขียวฯ PDF file

ติดต่อได้ที่ี่ :
สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓ โทรศัพท์  ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑
โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓
   
>> โครงการโรงเรียนสีเขียว หมายถึงโรงเรียนร่วมกับชุมชนและองค์กรต่างๆ สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชน ช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ ปลูกป่า และดูแลรักษาป่าไม้ หรือรณรงค์ปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียนและชุมชน
หรือสร้างสวนพฤษศาสตร์
               สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio
เพื่อเป็นการขยายการศึกษาและเผยแพร่ความรู้วิชาการต่างๆให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้น้อมเกล้าฯ ถวายเวลาออกอากาศรายการวิทยุ จำนวน ๓๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริ รวมทั้งความรู้ทั่วไป ปัจจุบันมีสถานีวิทยุเครือข่าย ๒๓ แห่งทั่วประเทศ รายละเอียด>>>

ขอเชิญฟัง รายการ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน
        รายการวิทยุที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ดำเนินรายการโดย
คุณพัชรมณี ธนพัฒน์เจริญ และ พ.ต.อ.ณภัทร จุลบุษปะ
ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
ในเว็บไซต์ R - Radio
: http://www.r-radionetwork.net


                               
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้พัฒนาพื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับการศึกษาและวิจัยทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและเกิดจิตสำนึกรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด >>

           
      
       
สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีจำนวนทั้งสิ้น ๘๒๕ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๑๙๖ แห่ง โรงเรียนและห้องเรียนสาขา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒๐๑ แห่ง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๒๗๙ แห่ง โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันปอเนาะ และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน ๑๖ แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๖๙ แห่ง โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๕ แห่ง และโรงเรียนและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ิองถิ่น จำนวน ๓๙ แห่ง
รายละเอียด >>


ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐ ๒๒๘๑ ๓๙๒๑
๐ ๒๒๘๒ ๖๕๑๑
รายละเอียด >>


ขอเชิญผู้ที่สนใจ เลือกซื้อสินค้าในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สินค้าภาพวาดฝีพระหัตถ์ และหนังสือพระราชนิพนธ์ ที่ร้านภูฟ้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.๐ ๒๖๕๕ ๖๒๔๒-๓
หรือดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้ที่
www.phufa.org

   
สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓

Thailand Web Stat Truehits.net