• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

 


หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน


ปี ๒๕๕๙  
วุฒิ ๔
สัปปุริสธรรม ๗
ธรรมอันทำให้งาม ๒ อย่าง
พรหมวิหาร ๔

การตั้งตนไว้ชอบ
ธรรมจริยาการประพฤติธรรม

ปี ๒๕๕๘
 
พุทธมามกะ
อริยทรัพย์
อบายมุข ๖
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ ประการ

ปี ๒๕๕๗
 
ทิศ ๖
สังคหวัตถุ ๔
สุขของคฤหัสถ์ ๔
ธรรมของฆราวาส ๔
การไม่คบคนพาลและการคบบัณฑิต
วินัยที่ได้ศึกษาดีแล้ว
วาจาสุภาษิต
การประพฤติพรหมจรรย์
วิริยบารมี

ปี ๒๕๕๖
 
ทาน การเสียสละโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓