บทความทั่วไปการประชุมชี้แจงคู่มือการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ

                
สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) ได้จัดประชุมชี้แจงคู่มือการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๗ โรง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการสัมมนาเรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ ในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

                เมื่อโรงเรียนในโครงการฯ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้เห็นภาพของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามแนวทางพระราชดำริแล้ว จึงเกิดความคิดร่วมกันระหว่างสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ สสท. ว่าจะต้องมีคู่มือการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแก่ครูในการใช้จัดกิจกรรมแก่นักเรียนต่อไป

                ดังนั้นเมื่อคู่มือฯ เสร็จสมบูรณ์ สสท.จึงได้จัดประชุมชี้แจงคู่มือฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยมีผู้แทนจากสำนักการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนจาก ๒๗ โรงเรียน รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๐ คน ใช้สถานที่ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถนนพิชัย มีนางสาวพีรรัตน์ อังกุรรัต ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ เป็นประธานเปิดการประชุม

 


                การชี้แจงไล่เรียงไปตามเนื้อหาในเล่มคู่มือฯ คือ การดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริ และการบัญชีในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริ ซึ่งทั้ง ๒ เรื่องจะเน้นให้เห็นขั้นตอนและกระบวนการการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โดยมีเป้าหมายคือการที่เด็กได้เรียนรู้และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่านกระบวนการทำงานเป็นทีม

                สำหรับในภาคบ่ายของการประชุม นายจำเริญ ศิริพงศ์ติกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้มาเป็นประธานในพิธีปิด พร้อมทั้งให้แนวนโยบายในการดำเนินงานแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วย

                หลังจากการประชุมแล้ว แต่ละโรงเรียนจะกลับไปปรับการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในแต่ละโรงเรียน เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันตามคู่มือฯ ที่ได้รับการชี้แจงไปแล้ว ทั้งนี้ในการดำเนินงานยังมีหน่วยงานสนับสนุน อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและคอยดูแลเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาให้กับโรงเรียนต่อไป

บทความจาก :  จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
                     ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒