• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่
 

 

 

 


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่โครงการ ปี ๒๕๖๑
            
มกราคม
๑๕ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ พื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่
๒๒ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ พื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี
   
กุมภาพันธ์  
๑๒ -๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พื้นที่จังหวัดอุดรธานี
   
มีนาคม  
๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง
   
พฤษภาคม  
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พื้นที่จังหวัดราชบุรี
๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง
   
มิถุนายน  
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ พื้นที่กรุงเทพมหานคร
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ พื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร
   
กันยายน  
๒๕-๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา
   
ธันวาคม  
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ พื้นที่จังหวัดนครนายก
๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ พื้นที่จังหวัดตาก
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ พื้นที่จังหวัดนครนายก

   
       

         

              

 

สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓