• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่
 

 

 

 


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่โครงการ ปี ๒๕๖๐
            
มกราคม
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ พื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต
๒๒ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำปาง
   
กุมภาพันธ์  
๑๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย
๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดตรัง

   
มีนาคม  
๕ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ พื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา
   
พฤษภาคม  
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พื้นที่จังหวัดสระแก้ว
๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม
   
มิถุนายน  
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ พื้นที่กรุงเทพมหานคร
   
สิงหาคม  
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ พื้นที่จังหวัดเชียงราย
   
กันยายน  
๑๘ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
และจังหวัดชุมพร
   
พฤศจิกายน  
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
๓๐ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   
ธันวาคม  
๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ พื้นที่จังหวัดนครนายก
๑๘ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ พื้นที่จังหวัดตาก
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ พื้นที่จังหวัดนครนายก
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี

   
       

         

              

 

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓