• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่
 

 

 

 


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่โครงการ ปี ๒๕๕๗
            
มกราคม
   
กุมภาพันธ์  
๙ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  พื้นที่จังหวัดเชียงราย
๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  พื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุร
   
มีนาคม  
๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗  พื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา
   
พฤษภาคม  
๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
   
สิงหาคม  
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ พื้นที่จังหวัดนครพนม
๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ พื้นที่จังหวัดเลย
   
ตุลาคม  
๒๗ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น
   
ธันวาคม  
๒๑ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ พื้นที่จังหวัดตาก
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ พื้นที่จังหวัดนครนายก
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ พื้นที่จังหวัดปทุมธาน

   
       

         

              

 

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓