• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่
 

 

 

 

 

 


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่โครงการ ปี ๒๕๕๒
 

        มกราคม
        ๕ - ๙ มกราคม ๒๕๕๒                พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส   และจังหวัดปัตตานี
        ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒                    พื้นที่จังหวัด
สระแก้ว
        ๑๔ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒             พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
        ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒                    พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่        กุมภาพันธ์
        ๑๒ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒          พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดหนองคาย
        ๑๖ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
          พื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา
        ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒                 พื้นที่จังหวัดราชบุรี
        ๒๓ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒          พื้นที่จังหวัดน่าน


        
มิถุนายน
        ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒                    พื้นที่จังหวัดสกลนคร
        

        สิงหาคม
        ๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒                 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่๋ฮ่องสอน


        กันยายน
        ๑ กันยายน ๒๕๕๒                      พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำูภู
        

        ตุลาคม
        ๒๖ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒              พื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่๋ฮ่องสอน


        ธันวาคม
        ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒                      พื้นที่จังหวัดนครนายก
        ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒             พื้นที่จังหวัดตาก

    

 

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓