ข่าวกิจกรรมโครงการ
สสท. ร่วมกับคณะเภสัช มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือ เรื่องโครงการพัฒนาเครื่องสำอางผสมบุก ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สสท.