ข่าวกิจกรรมโครงการ

เจ้าอาวาสวัดฉิ่น ซะลูน พะยาจี พร้อมทั้งผู้บริหารโรงเรียนประจำหมู่บ้านเมียว ฮอง เมืองทวาย ภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเจ้าหน้าที่จากสมาคมไทย-พม่า เพื่อมิตรภาพ รวมจำนวน ๕ คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมเลี้ยงปลา กิจกรรมเลี้ยงกบ กิจกรรมอาหารกลางวัน การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียน เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง และโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ตำบล บางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก