ข่าวกิจกรรมโครงการ

 

 

สสท. ร่วมกับ กรมป่าไม้ สำนักงาน กศน. และกรมการปกครอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน เลย และจังหวัดตาก เพื่อให้สมาชิกโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ จัดทำแผนเสริมสร้างศักยภาพกลุ่ม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการปกครอง ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดน่าน วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน และวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ เหมืองผาแดง จังหวัดตาก