ข่าวกิจกรรมโครงการ 

สสท. จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดเลย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ จากกรมการปกครอง โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๙ เป็นประธาน และผู้แทนจากกรมการปกครอง กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สสท.