ข่าวกิจกรรมโครงการ

 สสท. ร่วมกับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการนำสื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้จัดการเรียนการสอน จัดประชุมรายงานผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริฯ และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นายสมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสสท.