ข่าวกิจกรรมโครงการ

 สสท. จัดอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ให้แก่ผู้แทนกลุ่มอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน ๖๘ คน เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในเรื่องความปลอดภัยในการป้องกันและควบคุมไฟป่า รวมทั้งสานสัมพันธ์อันดีของคณะอาสาสมัครป้องกันไฟป่า และจัดตั้งราษฎรอาสาป้องกันไฟป่าประจำหมู่บ้าน รวมทั้งร่วมกันทำแผนปฏิบัติงานสนับสนุนป้องกันไฟป่าประจำหมู่บ้าน มีนายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอสวนผึ้ง เป็นประธาน โดยมีหัวข้อบรรยายและฝึกปฏิบัติ ดังนี้

๑. ความปลอดภัยในการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่น้ำภาชี

๒. การปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง

๓. การเสวนาภายใต้หัวข้อ การจัดการควบคุมไฟป่า และแนวทางการขยายความร่วมมือในการอนุรักษ์ผืนป่าในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ

และมีพิธีรับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าพระราชทาน และผ้าพันคออาสาสมัครดับไฟป่าให้กับตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครฯ ที่เข้าร่วมอบรมด้วย เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี