ข่าวกิจกรรมโครงการ

เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ สสท. ไปตรวจเยี่ยมสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๘๖ รูป ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน ๑๔ โรงเรียน ดังนี้

พื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่ ๑) โรงเรียนปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ๒) โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ๓) โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา ๔) โรงเรียนวัดบุญยืน

พื้นที่จังหวัดแพร่ ได้แก่ ๕) โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ๖) โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม ๗) โรงเรียนเชตวันวิทยา ๘) โรงเรียนร้องเข็มวิทยา ๙) โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา

พื้นที่จังหวัดลำปาง ได้แก่ ๑๐) โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ๑๑) โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ๑๒) โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา ๑๓) โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา ๑๔) โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และดูแลความประพฤติ การใช้จ่ายเงินพระราชทานในการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงระดับปริญญาตรีในคณะพุทธศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในสาขาที่สามารถเป็นครูได้ รวมถึงผลการเรียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังปัญหา ช่วยแก้ไขปัญหา สร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่สามเณรนักเรียนดังกล่าว