ข่าวกิจกรรมโครงการ


สสท.ร่วมกับคณะผู้แทนจาก China International Development Cooperation Agency (CIDCA) จัดประชุม เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานโครงการความร่วมมือไทย-จีน ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สสท.

โดย CIDCA เป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับรัฐบาลจีน มีความประสงค์จะจัดทำโครงการความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ โดยจะมีแผนการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ เช่น การฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ทักษะเทคนิคการสอนสำหรับครูผู้สอน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคลากรด้านการศึกษา ระหว่างไทย-จีน และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน