ข่าวกิจกรรมโครงการ
สสท.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ร่วมกันเป็นคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพื่อเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สสท.

โดยมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เข้ารับการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบข้าราชการครู และคุณสมบัติเฉพาะผ่านเกณฑ์ เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน ๓๕ คน และเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว จะต้องกลับไปบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ในภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้า ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป