ข่าวกิจกรรมโครงการ
สสท. ประชุมหารือร่วมกับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ซึ่งจะเข้ามาช่วยดำเนินการ เรื่อง การปรับปรุงต่อเติมโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนดูแลเครื่องจักร รวมทั้งให้คำแนะนำด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า ของศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๙ เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สสท.