ข่าวกิจกรรมโครงการ 

สสท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เขต ๒ และเขต ๓ โดยจัดประชุมหารือมีโรงเรียนในโครงการฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๗ โรงเรียน และให้ทุกโรงเรียนนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

และวันที่ ๒๐ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไปติดตามกิจกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ อาทิ กิจกรรมอาหารกลางวัน กิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด ระบบสุขาภิบาล น้ำดื่ม ห้องน้ำ กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมฝึกอาชีพ เป็นต้น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ จำนวน ๘ โรง ได้แก่ ๑) โรงเรียนบ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง ๒) โรงเรียนบ้านบางมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง ๓) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง ๔) โรงเรียนบ้านหัวเขา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง ๕) โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ ๖) โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร ๗)โรงเรียนบ้านทำเนียบ ตำบลลำภู อำเภอเมือง และ ๘) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ ๑๕๓ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง ทั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูและผู้ปฏิบัติงาน โดย สสท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้คำแนะนำสำหรับเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการให้มีความก้าวหน้าต่อไปด้วย