ข่าวกิจกรรมโครงการ

 

 สสท.จัดประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อหารือกำหนดรูปแบบในการจัดงาน โดยมี พล.ต.อ. สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ เป็นประธาน มีผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สสท.

สำหรับการจัดประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ จะจัดขึ้นในวันที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ โดยจะมีการแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมทางวิชาการ การนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านโภชนาการสุขอนามัย การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณธรรมจริยธรรม และการส่งเสริมอาชีพ ของสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริฯ