ข่าวกิจกรรมโครงการ

สสท. จัดประชุมเรื่องการพัฒนาสระน้ำเพื่อการเกษตร (Farm Ponds) ในไร่นา เพื่อผลิตอาหารและสร้างรายได้ของเกษตรกร พื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาสระน้ำฯ โดยมีข้อสรุปให้จัดทำแผนปฏิบัติการ ในพื้นที่เป้าหมาย ๓ ตำบล คือ ตำบลโพธิไพศาล ตำบลนาโพธิ์ และตำบลกุสุมาลย์ มีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร