ข่าวกิจกรรมโครงการ

 

 

สสท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ ๒๑ ค.ศ.๒๐๑๙ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติสิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยนายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และนายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๑ เมษายน ๒๕๖๒ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๔๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการบริหารงานแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมมือกันในการพัฒนางานการแพทย์และสาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

สำหรับการฝึกอบรมแบ่งเป็น การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง และหลักสูตรร่วม ซึ่งหลักสูตรเฉพาะทาง มี ๑๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศัลยศาสตร์ หลักสูตรวิสัญญีวิทยา หลักสูตรจิตเวชศาสตร์ หลักสูตรนักเซลล์วิทยา หลักสูตรการบริหารการพยาบาล หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรโภชนาการ ส่วนการฝึกอบรมหลักสูตรร่วม คือ หลักสูตรการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ได้นำผู้เข้ารับอบรมไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก และโรงพยาบาลเอกชน ด้วย