ข่าวกิจกรรมโครงการ

 
สสท. จัดค่ายแนะแนวและเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑๕๖ คน เพื่อทบทวนความรู้ทางวิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อให้เหมาะสมกับความถนัด และความสามารถของนักเรียน ตลอดจนการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๑๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร