ข่าวกิจกรรมโครงการ

 
สสท. จัดโครงการสอนเสริมให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๗๙ คน เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้พร้อมสำหรับการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และการเตรียมตัวสอบในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แขวงบางมด กรุงเทพมหานคร