ข่าวกิจกรรมโครงการ

 
สสท. จัดอบรมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๒๑๓ คน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และประสบการณ์ด้านสังคม พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ โอกาสนี้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ได้ปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนักเรียนชายจำนวน ๕๔ คน บรรพชาเป็นสามเณร และนักเรียนหญิง จำนวน ๑๔๖ คน ปฏิบัติธรรมเนกขัมมะ เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม