ข่าวกิจกรรมโครงการ

 สสท. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประชุมหารือ เรื่อง การออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โดยสรุปผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา และหารือเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงานในการออกหน่วยฯ ปี ๒๕๖๒ การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีพันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สสท.