ข่าวกิจกรรมโครงการ
สสท. จัดประชุมเพื่อหารือการเตรียมงานการประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยในการประชุม มีการสรุปผลการจัดงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งนำเสนอรายละเอียด และแนวทางในการจัดงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งแนวคิดหลักในการจัดงานครั้งนี้ คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

โดยมี พล.ต.อ. สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริฯ เป็นประธานในการประชุม มีผู้แทนจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริฯ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สสท.