ข่าวกิจกรรมโครงการ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแส ณ โรงเรียนบ่อเกลือ บ้านนาขวาง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ให้ สสท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยโดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วม ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ ดร.เนวิน สคริมชอร์ ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สสท. จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สสท.