ข่าวกิจกรรมโครงการ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนการศึกษา สำหรับสามเณรนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ได้ทำพิธีมอบทุนพระราชทานดังกล่าว รวมจำนวน ๓๔๔ รูป ในพื้นที่ดังนี้

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ได้ทำพิธีมอบทุนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ แก่สามเณรนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับทุนพระราชทานต่อเนื่อง จำนวน ๓๑ รูป และสามเณรนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานใหม่ จำนวน ๒๖ รูป รวมทั้งสิ้น ๕๗ รูป ณ ห้องประชุมโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดแพร่ ได้ทำพิธีมอบทุนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ แก่สามเณรนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับทุนพระราชทานต่อเนื่อง จำนวน ๒๐ รูป และสามเณรนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานใหม่ จำนวน ๙ รูป รวมทั้งสิ้น ๒๙ รูป

และสำหรับสามเณรนักเรียน ระดับปริญญาตรี ที่ได้รับทุนพระราชทานต่อเนื่อง จำนวน ๒๗ รูป และได้รับทุนพระราชทานใหม่ จำนวน ๗ รูป รวมทั้งสิ้น ๓๔ รูป ณ ห้องประชุม โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ได้ทำพิธีมอบทุนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับสามเณรนักเรียน ระดับปริญญาตรี ที่ได้รับทุนพระราชทานต่อเนื่อง จำนวน ๕๘ รูป และสามเณรนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานใหม่ จำนวน ๑๙ รูป รวมทั้งสิ้น ๗๗ รูป ณ โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ได้ทำพิธีมอบทุนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ แก่สามเณรนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับทุนพระราชทานต่อเนื่อง จำนวน ๒๒ รูป และสามเณรนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานใหม่ จำนวน ๒๐ รูป รวมทั้งสิ้น ๔๒ รูป

และสำหรับสามเณรนักเรียน ระดับปริญญาตรี ที่ได้รับทุนพระราชทานต่อเนื่อง จำนวน ๓๑ รูป และได้รับทุนพระราชทานใหม่ จำนวน ๘ รูป รวมทั้งสิ้น ๓๙ รูป ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ได้ทำพิธีมอบทุนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ แก่สามเณรนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับทุนพระราชทานต่อเนื่อง จำนวน ๒๐ รูป และสามเณรนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานใหม่ จำนวน ๑๔ รูป รวมทั้งสิ้น ๓๔ รูป

และสำหรับสามเณรนักเรียน ระดับปริญญาตรี ที่ได้รับทุนพระราชทานต่อเนื่อง จำนวน ๒๗ รูป และได้รับทุนพระราชทานใหม่ จำนวน ๕ รูป รวมทั้งสิ้น ๓๒ รูป ณ หอประชุม โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

 

จังหวัดแพร่


 
   

จังหวัดเชียงราย  
จังหวัดเชียงราย


 
   

จังหวัดน่าน 
   

จังหวัดพะเยา