ข่าวกิจกรรมโครงการ

 สสท. ร่วมกับกรมป่าไม้ ประชุมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถอดบทเรียน และหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี รวมทั้งสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่โครงการ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สสท.