ข่าวกิจกรรมโครงการ 

วันที่ ๘ - ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สสท. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล และการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ จำนวน ๑๒ โรงเรียน พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี เพื่อติดตามผลการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล และให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูผู้สอนด้วย