ข่าวกิจกรรมโครงการ
เมื่อวันที่ ๗ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ สสท. และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ไปติดตามผลการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในพื้นที่แขวงอุดมไซ แขวงหลวงน้ำทา และแขวงบ่อแก้ว รวมจำนวน ๘ แห่ง ได้แก่ ๑) แผนกสาธารณสุขแขวงอุดมไซ ๒) โรงพยาบาลเมืองอุดมไซ ๓) โรงพยาบาลเมืองนาม่อ แขวงอุดมไซ ๔) แผนกสาธารณสุขแขวงหลวงน้ำทา ๕) โรงพยาบาลแขวงหลวงน้ำทา ๖) โรงพยาบาลเมืองเวียงพูคา แขวงหลวงน้ำทา ๗) แผนกสาธารณสุขแขวงบ่อแก้ว และ๘) โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว

เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ในสถานที่ปฏิบัติงานจริง และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งแนะแนวทางการพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในรุ่นต่อไป

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริฯ ได้จัดการฝึกอบรมมาแล้วทั้งสิ้น ๒๑ รุ่น รวมจำนวนกว่า ๙๐๐ คน ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกแขวง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว