ข่าวกิจกรรมโครงการ 

สสท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยจัดประชุมหารือมีโรงเรียนในโครงการฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐ โรงเรียน และให้ทุกโรงเรียนนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดสันตยาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

และวันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไปติดตามกิจกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมโภชนาการและสุขภาพอนามัย กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมห้องสมุด ห้องพยาบาล กิจกรรมฝึกอาชีพ กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ณ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง, โรงเรียนวัดท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง, โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา, และโรงเรียนบ้านคลอง ๑๔ ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ทั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียน โดย สสท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้คำแนะนำสำหรับเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการให้มีความก้าวหน้าต่อไป