ข่าวกิจกรรมโครงการ

สสท. จัดประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๒ โดยมีนายสมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ เป็นประธานในการประชุม มีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สสท.